Zoeken

Wat zijn de voorwaarden van een sociale lening?

Of men al dan niet recht heeft op een sociale lening hangt vooral af van het inkomen. Onder het inkomen verstaat men:

• Het gezamenlijk en afzonderlijk belastbaar inkomen

• Leefloon

• Inkomen vervangende tegemoetkoming aan een persoon met een handicapt

• Van belasting vrijstelde beroepsinkomen uit het buitenland


Om te kijken of iemand recht heeft op deze sociale lening mag men niet minder dan €9 929 en niet meer dan de maximumgrens. De maximumgrens hangt af van de samenstelling van je gezin, hoeveel personen je ten laste hebt.