Je vraag staat hier zeker tussen!

108 items gevonden

 • Wat is vruchtgebruik?

  Artikel 575 van het Burgelijk Wetboek definieert: het vruchtgebruik is het tijdelijk recht om van een zaak, waarvan een andere de eigendom heeft, het genot te hebben, zoals de eigenaar zelf maar met de verplichting om de zaak in stand te houden en terug te geven. De eigendom wordt gesplitst in naakte eigendom enerzijds en vruchtgebruik anderzijds. Volle eigendom = naakte eigendom + vruchtgebruik De vruchtgebruiker heeft het gebruiksrecht en genotsrecht over de zaak. Het recht van beschikking wordt door naakte eigenaar én vruchtgebruiker uitgeoefend. Voorbeeld: vader komt te overlijden, waardoor de moeder vruchtgebruiker wordt over de woning en de kinderen naakte eigenaar. De moeder kan als vruchtgebruiker in de woning blijven wonen of ze zelfs verhuren en de huuropbrengsten houden. Indien men de woning wil verkopen zal de toestemming van de moeder én de kinderen nodig zijn. Later zal het vruchtgebruik eindigen en krijgt de naakte eigenaar de volle eigendom. Het vruchtgebruik eindigt bij het overlijden van de vruchtgebruiker. De naakte eigenaar wordt dan volle eigenaar. Het vruchtgebruik kan op alle mogelijke goederen gevestigd worden bijv. op een huis, op geld, dus zowel op roerende als op onroerende goederen. Enkel verbruikbare zaken zijn uitgesloten (bv. blik fanta, voeding).

 • Wat is huisjesmelkerij?

  Een huisjesmelker is iemand die slechte woningen voor veel geld verhuurt. We spreken over huisjesmelkerij wanneer een verhuurder misbruik maakt van een persoon die zich in een kwetsbare positie bevindt.

 • Hoe lang blijft een EPC geldig?

  Een EPC-attest is 10 jaar geldig. Wanneer men verbouwingen aan de woning uitvoert die het EPC van de woning veranderen kan men ook een nieuw attest laten opstellen.

 • Hoe lang blijft een elektrische keuring geldig?

  Het keuringsattest voor de elektriciteit is 25 jaar geldig, maar wanneer men wijzigingen doet aan elektrische installatie moet men de installatie wel opnieuw laten keuren.

 • Hoe lang blijft een bodemattest geldig?

  Ieder attest dat is opgesteld na 1 januari 2008 is geldig zolang er geen wijzigingen gebeuren aan de grond. De administratieve gegevens en de milieutechnische gegevens van het perceel mogen dus niet wijzigen. Wanneer het over een risicogrond gaat zal het oriënterend bodemonderzoek bepalen hoelang het attest geldig is.

 • Hoe lang blijven stedenbouwkundige inlichtingen geldig?

  Wanneer men een woning verkoopt mag het stedenbouwkundig uittreksel niet ouder zijn dan 1 jaar.

 • Hoe lang blijft een mazouttankkeuring geldig?

  Voor een tank met inhoud minder dan 5000 kg is dit om de vijf jaar indien deze tank ondergronds werd geplaatst en voor een bovengrondse tank is dit niet meer nodig. Voor een tank met een inhoud groter dan 5000 kg moet er om de twee jaar een beperkt onderzoek gebeuren en om de 15 jaar een grondig algemeen onderzoek gebeuren wanneer de tank ondergronds zit. Voor een bovengrondse tank moet er iedere drie jaar een beperkt onderzoek gebeuren en iedere 20 jaar een grondig algemeen onderzoek.

 • Wat is een bijzondere algemene vergadering?

  Wanneer er binnen een mede-eigendom dringend belangrijke beslissingen moeten worden genomen kan de syndicus of de mede-eigenaar een bijzondere algemene vergadering samenroepen. De mede-eigenaars moeten wel met 1/5 van het totaal aandeel vertegenwoordigen om deze vergadering bijeen te kunnen roepen. De personen die de bijzondere algemene vergadering samenroepen moeten schriftelijk een agenda opstellen en deze punten moeten dan worden behandeld.

 • Wie stelt de syndicus aan?

  De syndicus kan door verschillende personen worden aangesteld. Wanneer het appartement een nieuwbouw is dan zal deze door de bouwheer worden aangesteld. Bij de eerst algemene vergadering zal het mandaat van deze syndicus vervallen, maar de mede-eigenaars kunnen wel beslissen om het te verlengen. De algemene vergadering kan altijd beslissen om een syndicus aan te stellen of het mandaat van een syndicus te beëindigen. In een aantal uitzonderlijke gevallen kan een syndicus ook worden aangesteld door een vrederechter.

 • Wat is een casco-woning

  Een casco-woning is een wind en waterdichte woning. Dit wil zeggen dat de dragende structuren aanwezig zijn en de buitenkant is afgewerkt. U kiest ook zelf de afwerking en inrichting van de woning. Hierdoor kunt u besparen door zelf te klussen en de keuken, badkamer en interieur in te richten naargelang uw budget.

 • Wanneer moet er een bodemonderzoek gebeuren?

  Men moet een bodemonderzoek laten uitvoeren wanneer er bodem verontreinigde activiteiten plaats vinden op het stuk grond. De eigendommen waarop een risico rust zijn opgenomen in een register. Dit register noemt het grondeninformatieregister.

 • Wat is het Vlaamse Woningfonds?

  Het sociaal woonfonds helpt mensen met een bescheiden inkomen om een hypothecaire lening of een renteloze huurwaarborg lening. Het sociaal woonfonds helpt ook bij het zoeken naar een sociale woning.