Je vraag staat hier zeker tussen!

108 items gevonden

 • Wanneer moet er een bodemonderzoek gebeuren?

  Men moet een bodemonderzoek laten uitvoeren wanneer er bodem verontreinigde activiteiten plaats vinden op het stuk grond. De eigendommen waarop een risico rust zijn opgenomen in een register. Dit register noemt het grondeninformatieregister.

 • Wat is het Vlaamse Woningfonds?

  Het sociaal woonfonds helpt mensen met een bescheiden inkomen om een hypothecaire lening of een renteloze huurwaarborg lening. Het sociaal woonfonds helpt ook bij het zoeken naar een sociale woning.

 • Wat is een serviceflat?

  Een serviceflat of een assistentiewoning is een woning waar 65-plussers zelfstandige kunnen wonen, maar toch nog alle hulp krijg die ze nodig hebben. De woning is aangepast aan de noden die een 65-plusser nodig heeft. Zo zijn er weinig trappen aanwezig, handgrepen en een oproepsysteem voor wanneer men hulp nodig heeft.

 • Wat is een sociale woning?

  Een sociale woning is bedoeld voor mensen die alleenstaand zijn of voor mensen die een laag inkomen hebben. Ze krijgen dan de kans om voor een lagere prijs een woning of appartement te huren of te kopen. Het is ook mogelijk dat men een lagere hypothecaire lening krijgt wanneer men een sociale woning wilt kopen.

 • Is dakisolatie verplicht in mijn woning?

  Dakisolatie is sinds 2020 verplicht voor woningen en huurwoningen. Sinds 2015 was er al een bepaalde norm voor de isolatie van alle zelfstandige woningen zoals studio, eengezinswoning of appartement. Zo moet er een isolatielaag zijn van circa 3 à 4 cm. Indien u de zolder niet gebruikt, geldt een geïsoleerde zoldervloer ook als een geïsoleerd dak. Indien de isolatie doorloopt over het volledige plafond komt plafondisolatie in aanmerking. Voldoet de woning niet aan de norm dan kan de woning strafpunten krijgen. Vanaf 1 januari 2015 krijgt een woning die niet voldoet aan deze norm enkele strafpunten en sinds 1 januari 2020 krijgt een woning die niet voldoet aan deze norm 9 à 15 strafpunten. Dit kan ervoor zorgen dat de woning ongeschikt wordt verklaard.

 • Wat zijn de voorwaarden van een sociale lening?

  Of men al dan niet recht heeft op een sociale lening hangt vooral af van het inkomen. Onder het inkomen verstaat men: • Het gezamenlijk en afzonderlijk belastbaar inkomen • Leefloon • Inkomen vervangende tegemoetkoming aan een persoon met een handicapt • Van belasting vrijstelde beroepsinkomen uit het buitenland Om te kijken of iemand recht heeft op deze sociale lening mag men niet minder dan €9 929 en niet meer dan de maximumgrens. De maximumgrens hangt af van de samenstelling van je gezin, hoeveel personen je ten laste hebt.

 • Wat is CIB?

  Het CIB of Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen is een organisatie die de Vlaamse immobiliën beroepen vertegenwoordigt. Op de website van het CIB kunnen de ingeschreven makelaar allerlei model documenten terugvinden. Ze verlenen ook juridische bijstand en geven informatie over de nieuwe wetgevingen. Alle informatie over het CIB kan je terugvinden op: https://www.cib.be/

 • Welke impact heeft een huwelijkscontract op aankoop van een woning?

  Een koppel kan onder verschillende stelsel samenleven of gehuwd zijn. Zo een stelsel legt vast hoe de roerende en onroerende goederen worden verdeeld. Huwelijksstelsels: • Wettelijk stelsel: scheiding van goederen en gemeenschap van aanwinsten. Alles wat men heeft van voor het huwelijk blijft in het eigen vermogen, maar alles wat men tijdens het huwelijk verkrijgt komt in het gemeenschappelijk vermogen terecht. • Scheiding van goederen: alles wat beide partners verdienen en bezitten blijf gescheiden door het eigen vermogen • Gemeenschap van goederen: alles wat beide partners verdienen en bezitten komt in een gezamenlijke pot terecht. Wanneer een koppel dat wettelijke samenwoont of gehuwd is een woning aankoopt dan kan het zijn dat die woning de enige gezinswoning is. Deze woning is beschermd. Beide partners moeten dan akkoord gaan bij de verkoop of verhuur van de gezinswoning. De gezinswoning is ook in het bezit van de beide partners. 240 Sheet1 Verkennen

 • Wat is een huurkoop?

  Bij een huurkoop woon je in een huurwoning en betaal je iedere maand huur. Een deel van de huur wordt dan gebruikt als aflossing voor de woning. Samen met de eigenaar leg je dan een bepaalde periode, verkoopprijs, aflossingsschema en eigendomsvoorbehoud vast. Eenmaal de termijn is afgelopen en verkoopprijs betaald is, zal je eigenaar van de woning worden.

 • Wat is een bemiddelingsopdracht?

  Een bemiddelingsopdracht is de opdracht die een makelaar krijgt van zijn cliënten. De makelaar zal zich voor zijn consument verbinden als tussen persoon bij de totstandkoming van een overeenkomst. Daarvoor zal de makelaar wel een vergoeding vragen. De verkoper koos in dit geval voor een bemiddelingsopdracht. WAT MOET WORDEN VERMELD • Herroepingstermijn o 7 werkdagen voor een overeenkomst afgesloten binnen de handelsruimte o 14 kalenderdagen voor een overeenkomst afgesloten buiten de handelsruimte • Vermelding stilzwijgende verlenging: moet duidelijk in het vet op de eerst pagina van de opdracht vermeld staan • Opdracht en omvang van de bemiddelingsopdracht • Tarief van het bemiddelingsloon o Inclusief BTW o Inclusief de bijkomende taksen en kosten die de consument moet betalen • Duur van opdracht en opzeggingsbeding • Geen ereloon verschuldigd indien… • Manier waarop de opdrachtgever de consument op de hoogte zal houden en hoe vaak • Datum en adres • Bepalingen geldig bod • Precieze en individuele informatie • Precontractuele informatie