Je vraag staat hier zeker tussen!

108 items gevonden

 • Wat is een schenking van een onroerend goed?

  Een schenking is een akte waarbij men een zaak meteen en onherroepelijk schenkt ten voordele van een ander persoon, deze persoon moet de schenking ook aanvaarden. Schenkingen gebeuren in principe meestal via notariële akte maar er zijn ook enkele uitzonderingen. Een schenking is onherroepelijk dit wilt zeggen dat men er niet kan op terugkomen. De enige uitzondering is een schenking tussen echtgenoten. De schenking is een wederkerige overeenkomst: de schenker schenkt en de begunstigde moet de schenking aanvaarden. Voordelen van een schenking • Men betaalt geen erfbelastingen op een schenking indien men een erfgenaam is • De schenker kan kiezen op bepaalde modaliteiten en voorwaarden te laten opnemen Soorten schenkingen: • Handgift: roerende goederen gaan zonder een officiële procedure van de ene persoon naar de andere. Men hoeft dit niet te registreren en geen schenkingsrecht te betalen. Let op sterft de schenker binnen de drie jaar na de schenking dan moet men de schenking laten opnemen in de nalatenschap en betaalt men successierechten. • Onrechtstreekse schenking via overschrijving: de schenkeer schrijft een bedrag over van zijn bankrekening naar die van de ontvanger. Ook hier is men niet verplicht om te registreren, maar overlijdt de schenker binnen de drie jaar na de schenking dan zal dit ook worden opgenomen in de nalatenschap. • Schenking via notariële akte: hierbij gaat men naar de notaris voor het vastleggen van de schenking. Deze akte zal moeten worden geregistreerd en men zal er een schenkingsbelasting op betalen. De schenking van een onroerend goed De schenking van een onroerend goed moet altijd via een notariële akte gebeuren. Dit wilt zeggen dat men dit moet registeren en men zal er dus ook een schenkingsbelasting op moeten betalen.

 • Wat is een mandaat?

  Als de verkoper beslist om een mandaat te geven aan de makelaar dan geeft hij de makelaar de macht om iets voor hem te doen in zijn naam. Men geeft zo de toestemming aan de makelaar om een bod te aanvaarden of een onderhandse verkoopovereenkomst of een huurcontract te tekenen.

 • Wat is een verkoop op plan?

  Wanneer men een woning via verkoop op plan koopt dan koopt men een woning waar men nog moet aan beginnen bouwen. Dit wordt meestal gedaan bij wijken en appartementen die men gaat bouwen. Als koper kun je zelf dan nog een aantal beslissingen nemen zoals hoeveel slaapkamer men wilt, moet er een garage komen. Bij verkoop op plan is de wet Breyne van toepassing. Dit moet de koper beschermen.

 • Wat zijn de kadastrale gegevens van een woning?

  De kadastrale gegevens zijn de gegevens over een bepaald perceel. Dit bestaat uit een kadastraal perceelplan en een uittreksel uit de databank van patrimoniale gegevens. Men kan de kadastrale gegevens opvragen via MyMinfin. Op het kadastraal perceelplan kan men volgende gegevens terugvinden: • naam van de eigenaar • lijst met de aangrenzende percelen Het uittreksel uit de databank met patrimoniale gegevens heeft volgende informatie: • gegevens van de eigenaar en de rechten die hij heeft • aard van het onroerend goed • de sectie • het perceelnummer • het bouwjaar • de perceel oppervlakte • het kadastraal inkomen

 • Wat is een eigendomstitel?

  De eigendomstitel van een onroerend goed geeft aan wie de eigenaar is. Dit is meestal de authentieke akte of de verkoopakte. Is sommige gevallen kan dit ook een schenkingsakte, een akte van vereffening of een verdelingen van erfenis zijn. De eigendomsakte moet aanwezig zijn bij de verkoop van een onroerend goed. Indien men zelf de eigendomstitel niet terug vindt kan men deze opvragen bij de notaris of bij het registratiekantoor van de provincie.

 • Wat is een openbare verkoop?

  Een openbare verkoop is kan ook vrijwillig gebeuren en niet altijd bij beslag. Bij openbare verkoop komen alle geïnteresseerde op eenzelfde moment samen op een zitdag en wordt de woning verkocht door erop te bieden. De persoon die dan het hoogste bod uitbrengt krijgt dan de woning. Op deze manier kan de verkoper veel meer verdienen aan zijn woning dan dat hij bijeen gewone verkoop zou doen, maar wanneer de koper minder verdient dan verwacht heeft hij wel het recht om de verkoop in te houden. De openbare verkoop van een woning is interessant voor een woning waar veel vraag naar is. Een openbare verkoop wordt georganiseerd door een notaris.

 • Wat bedoelt men met de "zone van de woning"?

  De zone van het onroerend goed vertelt iets over de ligging van een woning. Alle soorten zones worden aangeduid in het gewestplan. De meeste woningen liggen in het woongebied. Naast het woongebied bestaan er nog verschillende andere gebieden. Woongebied is bestemd voor wonen, handel, dienstverlening, ambacht en klein bedrijf. De verschillende zones kan je terugvinden op het gewestplan. • Landbouwgebied • Industriegebied • Agrarisch gebied • Woonuitbreidingsgebied (rezervezone voor het woongebied) • Recreactiegebied •...

 • Wat is het verschil tussen voorlopige en definitieve oplevering?

  Binnen het toepassingskader van de Wet Breyne gebeurt de oplevering in twee fasen: de voorlopige oplevering en de definitieve oplevering. Tussen beide fasen moet een waarborgperiode van minstens één jaar verstrijken. Deze termijn geldt zowel voor de gemeenschappelijke als voor de privatieve delen. De voorlopige oplevering stelt het werk ter beschikking van de opdrachtgever. Zo kan hij het werk onderzoeken en de gebreken ervan nagaan. Volgens het Hof van Cassatie heeft inzake aanneming de voorlopige oplevering tot doel de voltooiing van de werken vast te stellen. Aangezien deze oplevering voorlopig is, impliceert ze op zichzelf niet het bestaan van een aanvaarding. Het gevolg hiervan is dat de vervaltermijn van de tienjarige aansprakelijkheid slechts begint te lopen vanaf de definitieve oplevering (art. 1792 en 2270 BW), tenzij andersluidende overeenkomst tussen partijen. De definitieve oplevering houdt de goedkeuring en de aanvaarding van het werk in. De definitieve oplevering kan ook uit de feiten blijken, zoals een inbezitneming zonder opmerking, de volledige betaling van de prijs zonder enig voorbehoud; dit is een feitenkwestie die door de rechter soeverein beoordeeld wordt. Er zij evenwel opgemerkt dat inzake woningbouw de eindoplevering van het werk niet mag geschieden dan na verloop van een jaar sedert de voorlopige oplevering (art. 9 aanhef Woningbouwwet 9 juli 1971). De definitieve oplevering van de privatieve delen mag slechts gebeuren nadat de gemeenschappelijke delen definitief zijn opgeleverd.

 • Wat is het verschil tussen een voorkooprecht en een voorkeurrecht?

  Bij de verkoop van een onroerend goed kunnen bepaalde personen of instanties een voorkooprecht of een voorkeurrecht hebben. Bij een voorkooprecht heeft de begunstigde het recht om het goed aan te kopen tegen dezelfde voorwaarden die zijn overeengekomen met de kandidaat-koper. Voorkooprechten zijn vaak aanwezig in een verhuurovereenkomst. Bij een voorkeurrecht heeft de begunstigde als eerste het recht om te onderhandelen met de verkoper. Als deze onderhandelingen niet lukken mag de verkoper wel onderhandelen met een derde partij.

 • Wat is het verschil tussen een rooilijn en een bouwlijn?

  De rooilijn is een door de overheid aangelegde grens tussen het openbaar domein en het privé domein van een bepaalde eigenaar. De rooilijn komt wel niet altijd overeen met de perceelsgrens. In sommige gevallen dan deze bijvoorbeeld door de voortuin lopen dan moet men er wel rekening mee houden dat men ooit gedeeltelijk kan worden onteigend. De bouwlijn is de grens die aangeeft vanaf waar men mag beginnen bouwen. Het kan zijn dat de rooilijn en de bouwlijn op eenzelfde lijn liggen, maar het kan ook zijn dat ze op een verschillende lijn liggen. Deze moet duidelijk gemaakt worden op de stedenbouwkundige vergunning.