Je vraag staat hier zeker tussen!

108 items gevonden

 • Wat is recht van voorkeur?

  Een voorkeursrecht is een recht waarbij de eigenaar van een goed ten aanzien van een bepaalde persoon, de verbintenis aangaat om, als hij zou besluiten het goed te verkopen, dit bij voorkeur aan hem te verkopen. Een voorkeursrecht wordt steeds bij overeenkomst aan de begunstigde toegekend (conventioneel). Wettelijke voorkeursrechten bestaan niet.

 • Wat is onteigening van een woning?

  Bij onteigening neemt de overheid een deel van of een volledig onroerend goed in beslag. De overheid moet wel kunnen aantonen dat de onteigening van algemeen belang is en dat het onteigende perceel noodzakelijk is voor de realisatie van de doelstelling. Wanneer de overheid een perceel moet onteigenen zal ze altijd eerst met de eigenaar onderhandelen om een onteigeningsvergoeding te bekomen. Weigert de eigenaar deze onderhandelingen of het bod dan zal de overheid een laatste bod uitbrengen. Gaat de eigenaar hier ook niet op in dan komt de zaak voor bij de vrederechter. Deze zal onderzoeken of de onteigening noodzakelijk is en het ze een algemeen belang dient. Eenmaal dit allemaal in orde blijkt te zijn zal de vrederechter een schatter aanstellen die een onteingeningsvergoeding zal vaststellen. Onteigening is de meest diepgaande beperking van het eigendomsrecht: door de onteigening wordt de eigenaar gedwongen, volledige en onherroepelijke wijze van zijn eigendom beroofd, ten bate van de overheid.

 • Wat is een recht van wederinkoop?

  Het recht van wederinkoop is een clausule dat in de verkoopovereenkomst kan staan. Dit geeft de verkoper het recht om binnen een bepaalde termijn het verkochte goed terug te nemen. Daarvoor moet hij wel de verkoopprijs betalen die hij ontving en alle toebehoren. Het recht van wederinkoop is niet van toepassing op nieuwbouw.

 • Wanneer is het aanstellen van een syndicus verplicht?

  Men moet een syndicus aanstellen vanaf het moment dat een gebouw uit twee of meer appartementen bestaat met verschillende eigenaars. Het aanstellen van de syndicus wordt gedaan door de algemene vergadering.

 • Wat is de gemene muur?

  De gemene muur is een muur die tot scheiding dient van twee aan elkaar grenzende, al dan niet bebouwde erven en die aan verschillende eigenaars toebehoort in gemeenschappelijke eigendom. Hoe kunt u een gemene muur herkennen? Er is een titel: Bij een muurovername kan men de onderhandse of notariële akte terugvinden op het kantoor Rechtszekerheid. Tekens van eigen muur: Volgens artikel 654 BW geeft de wet aan dat bepaalde tekens een aanduiding zijn voor een eigen muur. Wettelijk vermoeden van een gemene muur: Volgens artikel 653 BW is er het wettelijk vermoeden dat een muur die op de scheidingslijn staat een gemene muur is tot het minst verheven dak als er geen titels te vinden zijn en de tekens niet duidelijk zijn. Er zijn 5 mogelijkheden om een muur gemeen te maken: Partijen kunnen vrijwillig samen een muur oprichtingen of vrijwillig overeenkomen een deel van een bestaande muur te verkopen/kopen Volgens art. 661 BW: gedwongen afstand van een bestaande muur Volgens art. 663 BW: gedwongen overname van een nog op te richten muur Volgens bezitsaanmatiging Verkrijgende verjaring van 30 jaar bron: GONTHIER, W., en DE LATHOUWER, R., De "gemene" muur, Mechelen, Kluwer, 2007, 153 p. DECLERCQ, H., De gemene muur, Brugge, Die Keure, 1991

 • Wat is een erfbelasting?

  Een erfbelasting is de belasting die men moet betalen op een erfenis. De belasting wordt berekend op de waarde van de goederen die de overledene nalaat. Onder de term erfbelastingen vallen er twee soorten belastingen: • Het successierecht: wat men moet betalen wanneer er een persoon overlijdt die zijn fiscale woonplaats in het Vlaams gewest heeft. • Recht van overgang bij overlijden: wat men moet betalen voor een persoon die zijn fiscale woonplaats niet in het Vlaams gewest heeft, maar wel onroerende goederen heeft die zich in het Vlaams gewest bevinden

 • Wat is cohousing?

  Cohousing ontstaat wanneer verschillende gezinnen of mensen samenwonen in een woning of bepaalde woondelen. Zo kan het zijn dat men enkel de tuin deelt of ook de keuken, badkamer en woonkamer. Voordelen van cohousing: • Je kunt genieten van wat een ander heeft • Wanneer meerdere gezinnen samenwonen is er meer toezicht voor de kinderen Nadelen van cohousing: • Gemeenschappelijke kosten kunnen soms hoog oplopen • Men moet om de zoveel tijd eens vergaderen (meestal eenmaal per maand) • Je moet overeenkomen met de huisgenoten

 • Wat is BIV?

  Het BIV ofwel beroepsinstituut voor vastgoedmakelaar werd in 1993 opgericht. Het doel van het BIV is om een betere kwaliteit onder de vastgoedmakelaar te garanderen. De nationale raad van het BIV ziet erop toe dat niet iedereen zomaar als makelaar kan starten. Zo moet iedere startende makelaar een bekwaamheidstest, stage en nog een test afleggen. Alle erkende makelaars zijn bij het BIV ingeschreven op de tableaus. Men kan als makelaar-syndicus en/of als makelaar-bemiddelaar ingeschreven zijn. bron: BIV. (2021, 28 oktober). Wat is het BIV? Geraadpleegd op 3 maart 2022, van https://www.biv.be/over-het-biv/wat-het-biv#het-beroepsinstituut-van-vastgoedmakelaars-biv-is-een-controleorgaan-maar-ook-zoveel-meer

 • Waarom is asbest gevaarlijk?

  Het inademen van asbest kan kanker tot gevolg hebben. Asbest bestaat uit vezels die niet zichtbaar zijn. Wanneer je deze vezels te vaak inademend kan longkanker, longvlieskanker of buikvlieskanker ontstaan. Vlaamse Infolijn, departement DAR. (z.d.). Gezondheidsrisico’s. Geraadpleegd op 1 maart 2022, van https://www.ovam.be/gezondheidsrisicos

 • Wat is een overstromingsgebied?

  Het kan zijn dat het onroerend goed in een overstromingsgebied ligt. Als dit het geval is dan is de verkoper verplicht om dit aan de koper mee te delen. Men kan dit ook opzoeken op de kaart “overstromingsgevoelige gebieden in Vlaanderen”. Daarop staat drie soorten gebieden. • Effectief overstromingsgevoelige gebieden • Mogelijk overstromingsgevoelige gebieden • Niet-overstromingsgevoelige gebieden Er bestaat ook een Belgische kaart met daarop de risicozones voor overstromingen. Daarop staan de gebieden waar een grote kans is op waterschade. Normaal dekt de brandverzekering het risico op overstromingen, maar mensen die in overstromingsgevoelige gebieden wonen kunnen een hoge premie moeten betalen.