Je vraag staat hier zeker tussen!

108 items gevonden

 • Wat doet een syndicus?

  De syndicus kan een rechtspersoon of natuurlijk persoon zijn. De syndicus heeft als taak: de beslissingen van de vereniging van mede-eigenaars uit te voeren de vereniging van mede-eigenaars vertegenwoordigen naar buiten toe De taak van de syndicus omvat het administratief, financieel en technisch beheer van gebouwen in mede - eigendom. De syndicus treedt op in naam van de VME. De duur van de opdracht van een syndicus is maximum 3 jaar. Het mandaat van een syndicus moet steeds van bepaalde duur zijn. Het mandaat kan worden vernieuwd maar er is altijd een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering nodig. Livios. (z.d.). Wat doet een syndicus? Geraadpleegd op 1 maart 2022, van https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/hoe-wil-ik-wonen/wonen-in-een-appartement/wat-doet-een-syndicus/

 • Wat is een hypothecaire getuigschrift?

  Een hypothecair getuigschrift is een document dat iets meer verteld over de toestand van een onroerend goed. Is het onroerend goed belast met een hypotheek of ligt er een beslag op het onroerend goed. Bij de verkoop van een onroerend goed is het aan de notaris om dit getuigschrift op te vragen en te controleren. Het opvragen van het hypothecair getuigschrift is enkel verplicht bij de akte, niet bij de compromis. Daarom is het verstandig om in de compromis een clausule te laten opnemen die zegt dat men het onroerend goed vrij en onbelast koopt. Doet men dit niet dan kan een hypotheek op het onroerend goed blijven rusten.

 • Wat is een elektrische keuring?

  Wanneer men een onroerend goed of woning verkoopt moet men bij de akte in het bezit zijn van een keuringsverslag. In dit verslag wordt de staat van de elektrische installatie vermeld. Zo een keuringsrapport is 25 jaar geldig. Indien deze niet meer geldig is op het moment van de verkoop moet men opnieuw een keuring laten uitvoeren. Het is mogelijk dat bij deze keuring de elektrische installatie wordt afgekeurd. Dit is geen probleem voor de verkoop, maar heeft wel een invloed op de koper. Deze heeft na de datum van de akte nog nog 18 maanden de tijd om de installatie in orde te brengen en opnieuw te laten keuren.

 • Wat is “bouwshift”?

  De Vlaamse regering wil dat er vanaf 2040 niet meer in open ruimte wordt gebouwd in Vlaanderen. Daarom wil Vlaanderen een verandering invoeren door bestaand ruimtebeslag efficiënter en intensiever te gebruiken om zo de druk op de open ruimte te minder te belasten. Het ultieme doel is het gemiddeld bijkomend ruimtebeslag terug te dringen van 6 hectare per dag vandaag naar 3 hectare per dag in 2025. De inname van nieuwe ruimte moet tegen 2040 volledig gestopt zijn De "bouwshift" omvat de bouw van verschillende gebouwen met minder ruimte, dat wil zeggen compactere gebouwen, meer voorzieningen en meer gebruikelijke verkeersknooppunten. Het moet bijvoorbeeld worden gebouwd op een locatie met een hoog voorzieningenniveau, goed openbaar vervoer of hoge overstapwaarde (collectief vervoer voor treinen, trams, ) Met andere woorden, groei met minder verspilde ruimte naarmate uw levensstijl verandert. bron: SPRYG Real Estate Academy. (2022, 28 februari). Bouwshift Impact & Kansen 2022. Geraadpleegd op 1 maart 2022, van https://spryg.com/be/events/bouwshift/achtergrond/editie2017/impressie

 • Wat is een verhaalbelasting?

  De verhaalbelasting is een gemeentebelasting die de uitgaven van de overheid voor openbaren werken doorrekend aan de personen die er genot van hebben. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor het her aanleggen van het trottoir of een nieuwe riolering.

 • Wat is de inventaris leegstaande of verkrotte gebouwen?

  In de inventaris met leegstaande onroerende goederen komen alle gebouwen die langer dan een jaar leegstaan. De eigenaars van de gebouwen in dit register moeten een leegstandsheffing betalen die jaarlijks hoger wordt. Men stopt met het betalen van deze heffing wanneer het onroerend goed terug van de lijst wordt gehaald. Er bestaat ook een inventaris met alle verkrotte panden. De verwaarlozing van een pand wordt vastgesteld na het opmaken van een technisch verslag door een gemeentelijke ambtenaar. Men geeft het onroerend goed dan stafpunten. Eenmaal een pand 18 strafpunten of meer heeft wordt het als verkrot verklaard. Dit wilt zeggen dat de eigenaars dan jaarlijks een extra belasting moeten betalen tot hun pand terug van de lijst wordt geschrapt.

 • Wat is een onroerend erfgoed

  Onder de term onroerend erfgoed vallen alle monumenten, landschappen en archeologische sites die men kan aanraken, maar niet kan verplaatsen. In Vlaanderen zijn er drie soorten onroerend erfgoed: Geïnventariseerd onroerend erfgoed Vastgesteld onroerend erfgoed Beschermd onroerend erfgoed Het statuut van het erfgoed bepaalt uw rechten en plichten die u hebt als eigenaar, beheerder of gemeente en welke financiële ondersteuning u kunt aanvragen voor onderhoud, restauratie of herbestemming van het onroerend erfgoed. bron: Het agentschap Onroerend Erfgoed. (z.d.). Soorten erfgoed | Onroerend Erfgoed. Geraadpleegd op 1 maart 2022, van https://www.onroerenderfgoed.be/soorten-erfgoed

 • Is dubbelglas verplicht in mijn woning?

  Sinds 2020 moet iedere woning dubbel glas hebben. De verplichtingen is van toepassing voor kamers en zelfstandige woningen. De verplichting voor dubbelglas is enkel van toepassing voor de leefruimtes, slaapkamers, keukens en badkamers. Sinds 1 januari 2021 houdt men bij het opstellen van een EPC ook rekening met dubbel glas. Wanneer een woning geen dubbel glas heeft wordt dit in rekening gebracht bij een woononderzoek. De Vlaamse regering heeft een grenswaarde vastgesteld waaraan voldaan moet worden. Vanaf 1 januari 2023 zal het ontbreken van dubbel glas zwaarder doorwegen bij een woononderzoek waardoor een woning sneller ongeschikt kan worden verklaard. bron: Wonen Vlaanderen. (z.d.). Dubbel glas verplicht in elke woning sinds 2020. www.vlaanderen.be. Geraadpleegd op 28 februari 2022, van https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/energie-besparen/dubbel-glas-verplicht-in-elke-woning-sinds-2020

 • Welke huurcontracten bestaan er?

  Wie van plan is om een huis of appartement te huren moet een huurovereenkomst tekenen. Er zijn drie verschillende soorten naargelang de termijn. We hebben een huurovereenkomst van korte, normale en lange duur. Daarnaast hebben we tevens de huurovereenkomst voor het leven. De verschillende vormen vind je hieronder in het kort: Huurovereenkomst van korte duur: De verhuurder en huurder kunnen onderling overeenkomen om een huurovereenkomst op te stellen voor een duur van drie jaar of minder. De huurovereenkomst mag slechts één maal verlengd worden onder dezelfde voorwaarden als het vorig contract. Bv: heb je een contract afgesloten om een appartement te huren voor één jaar aan 500 euro, dan kan dit slechts éénmalig verlengd worden ( indexatie mag). De totaaltermijn mag niet langer dan 3 jaar zijn. De huurder kan de huurovereenkomst op ieder moment opzeggen mits het respecteren van drie maanden opzegtermijn. Daarnaast is de huurder gehouden tot een opzegvergoeding van anderhalve, één maand en een halve maand huur naargelang het huurcontract de huurder het contract stopt in het eerste, tweede of derde jaar. De verhuurder kan de overeenkomst niet opzeggen. Huurovereenkomst van 9 jaar: De duur van huurovereenkomsten waarbij de huurder zijn hoofdverblijfplaats vestigt in het onroerend goed bedraagt 9 jaar. De verhuurder kan in volgende gevallen de overeenkomst beëindigen: Opzegging voor persoonlijk gebruik Dit kan niet in de eerste drie jaar van het huurcontract. De verhuurder moet daarnaast een opzegtermijn respecteren van 6 maanden. Opzegging wegens grote renovatiewerken De verhuurder kan het contract stopzetten als hij het goed wil verbouw, renoveren of heropbouwen als aan volgende voorwaarden is voldaan, zijnde: - De werken kosten meer dan drie jaar huur - De werken worden uitgevoerd aan het goed dat bewoond door de huurder Opzegging zonder motief De verhuurder kan in de eerste of tweede driejarige periode van de huurovereenkomst de huurovereenkomst opzeggen zonder motivering. De verhuurder is dan wel een vergoeding verschuldigd van 9 maanden of 6 maand bron: Wonen Vlaanderen. (z.d.). Woninghuurovereenkomst sluiten. www.vlaanderen.be. Geraadpleegd op 28 februari 2022, van https://www.vlaanderen.be/woninghuurovereenkomst-sluiten#ruums-1

 • Wat zijn de kwaliteitseisen voor een huurwoning?

  Bij het verhuren of huren van een woning in Vlaanderen, moet de woning aan een aantal kwaliteitseisen voldoen op vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Wonen Vlaanderen heeft de belangrijkste kwaliteitseisen opgesomd: Voldoende plaats in de woning voor het aantal bewoners voldoende oppervlakte van de woongedeeltes in verhouding met type woning en functie van het woongedeelte Voorziening van comfort: Aanwezigheid van de nodige sanitair, drinkbaar water en kookgelegenheid Veiligheid van de gasinstallatie Veilige elektrische installatie Veilige verwarming Minimale isolatie zowel dakisolatie als beglazing Er mogen geen vochtproblemen aanwezig zijn De structurele stabiliteit moet in orde zijn Trappen moet veilig zijn Er moet een vrije toegang zijn De persoonlijke leefsfeer moet worden gerespecteerd Daarnaast moet elke woning voldoen aan brandveiligheidseisen en adequate rookmelders hebben. De verhuurder moet de woning in goede staat van onderhoud aan de huurder opleveren en in die staat houden voor de duur van de huurovereenkomst. bron: Wonen Vlaanderen. (z.d.-a). Minimale kwaliteitseisen voor een (huur)woning. www.vlaanderen.be. Geraadpleegd op 28 februari 2022, van https://www.vlaanderen.be/minimale-kwaliteitseisen-voor-een-huurwoning